Kopie bij politie afgelegde verklaring verdachte

Indien u tijdens het verhoor bij de politie een verklaring hebt afgelegd, hebt u recht op een kopie van uw eigen verklaring. Dit recht volgt uit artikel 31 sub a Sv. Vraag na het verhoor bij de politie dus altijd om een kopie van uw eigen verklaring.  

Wettelijke grondslag recht op kopie eigen verklaring

Dat de verdachte altijd recht heeft op een kopie van zijn eigen verklaring kan worden afgeleid van artikel 30 lid 1 Sv in samenhang met artikel 31 aanhef en sub a Sv.

Artikel 31 sub a Sv.luidt:

"Aan den verdachte mag niet worden onthouden de kennisneming van:
a) de processen-verbaal van zijne verhooren

In artikel 30 lid 1 Sv. is vervolgens nog uitdrukkelijk geregeld dat het recht op kennisneming van (alle) processtukken ontstaat vanaf het eerste verhoor.

Waarom kopie eigen verklaring vragen?

U hebt als verdachte een groot belang om een kopie van de eigen verklaring te krijgen. Sowieso is het voor u van belang om op een later moment nog eens rustig uw verklaring te kunnen lezen, om alles goed door te laten dringen, maar de kopie van de eigen verklaring is met name van belang voor het geval u later nog eens wordt gehoord. U weet dan tenminste wat u tijdens de voorgaande verhoren precies hebt verklaard. Bij te grote verschillen loopt u het risico dat uw verklaringen als onbetrouwbaar en ongeloofwaardig worden aangemerkt.

Daarnaast hebt u nog een belangrijk tactisch voordeel bij een kopie van de eigen verklaring. U kunt uw verklaring dan na het verhoor met uw advocaat bespreken. Op basis van de door de politie gestelde vragen kan de advocaat vaak al een inschatting maken omtrent de bewijzen waarover de politie al dan niet beschikt, en de advocaat kan u dan verder adviseren over de te volgen verdedigingsstrategie. U

Wat te doen bij weigering?

Helaas komt het nog vaak voor dat de politie weigert om een kopie van de verklaring mee te geven. De politie zal aangeven dat dit niet gebruikelijk is, en dat uw advocaat de verklaring zelf (later) kan opvragen via het Openbaar Ministerie of via de privacyfunctionaris van de politie.

Wanneer de politie weigert een kopie van de verklaring aan u af te geven, dan moet u weigeren om uw verklaring te ondertekenen. U kunt het ondertekenen van de verklaring dan als dwangmiddel gebruiken! U zult merken dat de politie dan alsnog overstag gaat en u een kopie van uw verklaring meegeeft. Vraag daarom altijd om een kopie van de verklaring voordat u de verklaring ondertekent.

Wanneer de politie blijft weigeren, adviseren wij u om de volgende tekst op te laten nemen in uw verklaring:

“Ik heb op grond van artikel 31 sub a Sv gevraagd om een afschrift van het proces-verbaal van verhoor omdat mijn advocaat hierom heeft gevraagd opdat hij direct de verhoren kan volgen. Daarnaast wil ik ook zelf mijn verklaring nog later op mijn gemak kunnen nalezen en met mijn advocaat kunnen bespreken. Dit wordt mij geweigerd door de politie. Ik word hierdoor in mijn verdediging geschaad en krijg geen eerlijk proces. Om die reden heb ik besloten om niet (langer) mee te werken en mijn verklaring niet te ondertekenen. ”

Meld dit ook direct aan uw advocaat. Uw advocaat kan bij de officier van justitie een officieel verzoek indienen tot kennisneming van alle processtukken. Wanneer ook de officier van justitie weigert om een kopie van de eigen verklaring af te geven, dan kan uw advocaat nog een bezwaarschrift hiertegen indienen bij de rechter-commissaris. 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden