Recht op bijstand van advocaat bij verhoor minderjarige kinderen

Minderjarige kinderen hebben net als volwassenen tegenwoordig recht op bijstand tijdens het verhoor bij de politie. Het recht op bijstand voor minderjarige kinderen is al ontstaan met de komst van de zogenaamde Salduz-jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 30 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH3079). Een minderjarige verdachte kan wel afstand doen van dit recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Soms doet een verdachte weliswaar afstand van het recht op bijstand van een advocaat, zonder hiervan goed de consequenties te overzien of omdat de minderjarige door de politie is aangespoord om maar afstand te doen. Dit is een onwenselijke situatie en we zien in de jurisprudentie dat hier af en toe ook verzet tegen komt.

Verdachte gedreven tot bekentenis

HR 5 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1705
Indien een aangehouden jeugdige verdachte niet dan wel niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen, en/of zich door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie te laten bijstaan, levert dat in beginsel een vormverzuim op a.b.i. art. 359a Sv. Zulk een verzuim dient, na een daartoe strekkend verweer, in de regel – behoudens in het geval dat de jeugdige verdachte uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend doch in ieder geval ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van genoemde rechten, dan wel bij het bestaan van dwingende redenen om die rechten te beperken – te leiden tot uitsluiting van het bewijs van de verklaringen van de jeugdige verdachte die zijn afgelegd voordat hij een advocaat kon raadplegen en/of zonder dat hij zich door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon kon laten bijstaan (vgl. HR LJN BH3079).

Minderjarige verdachte kan geen afstand doen van recht op bijstand advocaat tijdens verhoor politie

Rechtbank Amsterdam, 13 november 2009, LJN: BK4115
Het recht van een aangehouden minderjarige verdachte op consultatie van een advocaat vóór de aanvang van het eerste verhoor door de politie is, net als zijn recht op bijstand door een raadsman of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor door de politie, een fundamenteel recht dat ten aanzien van alle minderjarige verdachten in alle strafzaken geldt. De kinderrechter is van oordeel dat een minderjarige aangehouden verdachte geen afstand van het recht op consultatie van een advocaat kan doen. Na consultatie van een advocaat kan de minderjarige verdachte wel afstand doen van het recht op aanwezigheid van een advocaat of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor. Een advocaat kan immers tijdens de consultatie de positie van de minderjarige verdachte overzien. Aan de rechtsbescherming van de minderjarige is met de consultatie van een advocaat voldaan.

< Terug naar Meer informatie "Advocaat bij politieverhoor"
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden