Regels voor advocaat bij politieverhoor

De regels over de rol en bevoegdheden van de advocaat tijdens het politieverhoor staan in het ‘Besluit inrichting en orde politieverhoor’ (Stb. 2017-29, gepubliceerd in het Staatsblad 2016, 475 en 476, en in werking getreden per 1 maart 2017).

Positie advocaat tijdens politieverhoor

In de verhoorruimte neemt de raadsman zoveel mogelijk plaats naast de verdachte, en neemt de verhorende ambtenaar zoveel mogelijk plaats tegenover de verdachte en zijn raadsman (artikel 3).

Geen beantwoording vragen voor verdachte

De raadsman beantwoordt geen vragen namens de verdachte, tenzij met instemming van de verhorende ambtenaar en de verdachte (artikel 4).

Opmerkingen advocaat tijdens het verhoor

De raadsman richt zijn opmerkingen en verzoeken tot de verhorende ambtenaar. De advocaat kan o.a. opmerkingen maken

  • dat de verdachte een hem gestelde vraag niet begrijpt;
  • dat de verhorende ambtenaar verdachte niet hebben gewezen op zijn zwijgrecht;
  • dat de fysieke of psychische toestand van de verdachte zodanig is dat deze een verantwoorde voortzetting van het verhoor verhindert.

Ook kan de advocaat en/of de verdachte tijdens het verhoor vragen om een time-out (een tijdelijke onderbreking van het verhoor voor een overleg).

Verder kan de advocaat direct na aanvang van het verhoor en direct voor afloop van het verhoor opmerkingen maken en vragen stellen. Zo zal de advocaat bij aanvang van het verhoor kunnen opmerken

  • dat de verdachte in zijn belangen wordt geschaad wanneer hem de kennisneming van de processtukken wordt onthouden en dat hierdoor sprake is van een schending van artikel 6 EVRM, meer in het bijzonder het beginsel op van equality of arms en het recht op een eerlijk proces, alsook een directe schending van het bepaalde in artikel 30 lid 1 Sv.

Advocaat gehouden aan regels in Besluit politieverhoor

De advocaat treedt bij het verlenen van rechtsbijstand niet buiten de bevoegdheden die hem in dit besluit zijn toegekend. Hij maakt geen onredelijk gebruik van deze bevoegdheden. Ook mag de advocaat de orde tijdens het politieverhoor niet storen.

De advocaat is wel bevoegd communicatiemiddelen of draagbare apparatuur voor tekstverwerking mee te nemen in de verhoorruimte, tenzij de huisregels van een verhoorlocatie dit niet toestaan om redenen van veiligheid. Hij maakt geen opnamen van het verhoor. De raadsman is bevoegd om tijdens het verhoor aantekeningen te maken.

Verwijdering advocaat bij politieverhoor

Indien de advocaat in strijd handelt met deze regels en ten minste eenmaal vruchteloos door de verhorende ambtenaar is gewaarschuwd, kan de hulpofficier van justitie hem bevelen zich uit de verhoorruimte te verwijderen en in geval van weigering hem doen verwijderen. De hulpofficier van justitie draagt er zorg voor dat van de verwijdering en de gronden waarop zij berust opgave wordt gedaan in het proces-verbaal van het verhoor.

Na verwijdering van de raadsman kan het verhoor slechts worden voortgezet indien:

  • de raadsman na enige tijd weer tot de verhoorruimte wordt toegelaten;
  • de verdachte alsnog afstand doet overeenkomstig artikel 28a van de wet;
  • een vervangende raadsman beschikbaar is
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden